ที่มาของโครงการ

ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐบาลไปปฏิบัติชั่วคราว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent mobility)

การปฏิบัติงานในโครงการฯของบุคลากรภาครัฐให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด

การปฏิบัติงานในโครงการฯของบุคลากรภาครัฐที่มีข้อผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุนให้นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา

สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานในโครงการฯ นับเป็นผลงานในการตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด

ประเภทของงานวิจัย

1

การวิจัยและพัฒนา

 • การวิจัยขั้นพื้นฐาน  การวิจัยตามแบบแผน หรือค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังที่จะค้นพบความรู้ใหม่
 • การวิจัยเชิงประยุกต์ การนำผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแบบแผน แบบพิมพ์เขียวหรือแบบแปลนสำหรับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการให้บริการซึ่งทำขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
 • การวิจัยและพัฒนาเพื่อการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีการผลิตใดๆ ที่เป็นการต่อยอดจากการวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์
2

การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
และวิศวกรรม

 • เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
3

การวิเคราะห์ทดสอบ
และระบบมาตรฐาน

 • เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการศึกษา หรือค้นหาคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือระบบต่างๆ
4

การจัดการแทคโนโลยี
และนวัตกรรม

 • เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นแล้วโดยบุคลากรวิจัย

ประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ

ได้บุคลากรที่มาคุณภาพมาช่วยงานและร่วมวิจัยพัฒนา
 • มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการปรับปรุงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โอกาสในการสร้างทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นของตนเอง
 • ได้ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง โดยตกลงร่วมกับนักวิจัยในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยพัฒนา
 • มีการเชื่อมโยงไปสู่บริการโครงกสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐ
พัฒนาความรู้แก่ทรัพยากร
บุคคลให้กับประเทศไทย
 • สร้างความร่วมมือในระยะยาว เช่น การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างงานให้กับประเทศ
 • องค์ความรู้และผลงานวิจัย นำไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญาและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
เพิ่มโอกาสเป็นผู้นำในการ
ผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยนวัตกรรม
 • พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดเดิมและตลาดใหม่

ติดต่อเรา

ส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULA UNISEARCH, CHULALONGKORN UNIVERSITY